Page 1 - HVR Actief nov. 2015
P. 1

Jaarverslag 2014
        van Huurdersvereniging Rheden


        Met dit Jaarverslag leggen wij als bestuur, zoals gebruikelijk, verantwoording af aan
        u als leden over het doen en laten in het afgelopen jaar.

        INLEIDING
        In het achter ons liggende jaar 2014, hebben wij als HVR getracht uw belangen bij
        woningcorporatie Vivare zo goed mogelijk te behartigen. Dat was ons doel en wij
        denken hierin te zijn geslaagd. Regelmatig is er succes geboekt. Ook onze advies-
        en ondersteuningsrol bij project- en bewonerscommissies zijn zeer op prijs gesteld.
        De nieuwjaarsreceptie op zaterdag 10 januari 2014 werd weer goed bezocht.
        Hiermee kunnen wij vaststellen, dat HVR onder de leden leeft en wij ons werk dus
        niet voor niets doen.

        Samenstelling en vergaderingen van het HVR Dagelijks- en Algemeen
        bestuur.
        Het Dagelijks Bestuur (DB) had bijna dagelijks contact om de actuele en dringende
        zaken met elkaar te bespreken. Vaak gebeurde dit via de telefoon of per e-mail.
        Daarnaast was er iedere maand een vast overleg ter voorbereiding van de
        algemene bestuursvergadering. Het Algemeen Bestuur (AB) hield elf (11) keer haar
        vergadering om alle zaken, die van belang waren, te behandelen.

        Het complete HVR Bestuur zag er in 2014 als volgt uit:

        Dagelijks bestuur (DB):
        Willem Bes, voorzitter
        John Berends, secretaris
        Jan van Leeuwen, penningmeester

        De overige leden van het Algemeen bestuur (AB) zijn:
        Siem van Sluijs
        Gerrit Wareman
        Henk Huidink

        EEN OVERZICHT VAN DE ACTIVITEITEN IN 2014
        De belangrijkste activiteiten in het afgelopen jaar op een rijtje:

        Spreekuur voor leden
        De werkgroep bestaande uit John Berends en Willem Bes, heeft in een groot aantal
        gevallen, veel ondersteunend werk verricht en ook met de afwikkeling veel leden
        naar tevredenheid kunnen helpen bij hun problemen met Vivare. Elke 6 weken is er
        overleg met de teammanager klantenbeheer van Vivare, vestiging Velp. In dit
        overleg worden zaken besproken die op het spreekuur aan de orde zijn geweest.
        Over de oplossing van deze zaken worden goede afspraken gemaakt en duidelijke
                           e
                        e
        resultaten geboekt. Iedere 2 en 4 dinsdag van de maand hield de werkgroep
        spreekuur. Ook in 2014 hebben onze leden hier dankbaar gebruik van gemaakt.
        Ook niet-leden van HVR kwamen regelmatig langs. Als tegenprestatie moest men
        wel lid van de HVR worden.
        Vragen, klachten en advies bij o.a. het schrijven van een brief aan Vivare, onze
        mensen van Werkgroep Spreekuur boden de helpende hand.
                                                      1
   1   2   3   4