Page 1 - HVR Activiteitenplan 2021
P. 1

Activiteitenplan 2021
        van de Huurdersvereniging Rheden

        Voor het komende jaar staan op dit moment de hieronder vermelde
        activiteiten vast. Mochten er zich in de loop van het jaar urgente zaken
        voordoen die niet zijn opgenomen, dan zullen deze alsnog worden
        ingepast. Eén ding staat vast: HVR heeft maar één doel voor ogen: uw
        belangen zo goed mogelijk te behartigen.

        Ook in 20209 is er veel gebeurd in de sociale woonwereld er zijn veel nieuwe
        wetten aangenomen en tot uitvoer gebracht, dit zal in 2021 niet anders zijn. Dit
        betekend voor het bestuur van de HVR dat er veel tijd en studie geïnvesteerd
        moet worden om deze nieuwe wetten eigen te maken. Door deze nieuwe wetten
        heeft de HVR meer mogelijkheden gekregen om invloed uit te oefenen op de
        huur en het woning beleid van de gemeente Rheden en Vivare. Dit betekend een
        grotere druk op het bestuur van de HVR, het overleg zal vaker en intensiever zijn
        dan in het verleden. Wij streven naar portefeuillehouders om de werkdruk te
        verdelen. Daar waar nodig zal de HVR zich professioneel laten adviseren en
        begeleiden. Uit het voorgaande blijkt dat de HVR een vereniging is die
        voortdurend in beweging is. Niet voor niets zijn wij de grootste
        huurdersvereniging in de gemeente Rheden en wellicht de grootste in de regio.
        Wij houden stevig de vinger aan de pols en zullen inspelen op elke nieuwe
        ontwikkeling die zich aandient. Als zelfstandige huurdersorganisatie geven we
        regelmatig onze mening over beleidszaken bij Vivare, maar ook over het
        woonbeleid bij de gemeente Rheden. Er is op 12 april 2016 met Vivare en de
        gemeente Rheden een participatieovereenkomst gesloten (prestatieafspraken)
        deze worden elk jaar geëvalueerd, daarin zijn onderwerpen opgenomen
        waarover de HVR regelmatig overleg heeft met Vivare en de gemeente Rheden.
        De Huurdersvereniging Rheden is een volwaardig partner van Vivare en de
        gemeente Rheden geweest in het tot stand komen van deze overeenkomst. Ook
        is er op 27 september 2016 een intentieverklaring over de samenwerking tussen
        de huurdersverenigingen en Vivare ondertekend. Door de nieuwe wetten hebben
        wij als HVR over veel onderwerpen meer advies- en/of instemmingrecht
        gekregen. Als wij het nodig vinden kunnen en mogen wij ook ongevraagd advies
        uitbrengen aan Vivare en de gemeente Rheden. Natuurlijk ventileren wij onze
        mening ook via de HVR-Actief, nieuwsbrief, internetsite en zo nodig via de lokale
        media.

        Nieuwjaarsreceptie

        Dit jaar in 2021 houdt de HVR geen nieuwjaarsreceptie, dit i.v.m. het vieren van
        haar 25 jarig jubileum op 27 februari 2021. Dit zal plaats vinden op zaterdag 27
        februari in Zaal ons Huis, Mr. B. van Leeuwenplein 7 te Rheden. Onder het genot


                                                   - 1 -
   1   2   3   4