Page 1 - Algemene ledenvergadering 2019
P. 1

e
        Notulen van de 23 Algemene Ledenvergadering van de
        Huurdersvereniging Rheden ( HVR ) gehouden op 9 april 2019 in zaal

        “Ons Huis “ Mr. B van Leeuwenplein 7 te Rheden


        Aanwezig: 44 leden en 4 bestuursleden,
        Afwezig met schriftelijke kennisgeving: 103 leden, verdeeld over de dorpen

        Velp 40, Rheden 15, Dieren 42, Spankeren 3, De Steeg 2 en Ellecom 1.        Notulist: Jan van Leeuwen


        1.   Opening en mededelingen
        De voorzitter Wim Jongejan opent de vergadering en heet een ieder een
        hartelijk welkom. Hij meldt dat onze secretaris door privé omstandigheden

        vanavond niet aanwezig kan zijn dit betekend dat we e.e.a. moeten
        improviseren, ook meldt hij dat ons erelid Siem van Sluijs niet aanwezig kan zijn

        door enig lichamelijk ongemak. De voorzitter haalt enkele onderwerpen aan
        waar de HVR bestuur het afgelopen jaar mee bezig is geweest en dat de

        huurverhoging per 1 juli 2019 na de pauze behandeld zal worden.
        2.   Verslag vorige vergadering d.d. 10 april 2018

        Tekstueel: Bij punt 10 rondvraag moet het woordje zijn ingevoegd worden
        Voor de rest geen op of aanmerkingen. Het verslag wordt goedgekeurd onder
        dankzegging aan de secretaris

        3.   Jaarverslag 2018

        Er zijn geen op of aanmerkingen, het verslag wordt goedgekeurd onder
        dankzegging aan de secretaris
        4.   Financieel jaarverslag 2018 en Accountantsverklaring

        De penningmeester deel mede, dat het rapport is opgemaakt door Boerhof
        accountants. Deze heeft alle financiële zaken gecontroleerd en hierover een

        verklaring opgemaakt. Naar aanleiding van dit rapport was er een vraag van de
        heer J P Hop over de afroming door Vivare, de penningmeester geeft hier uitleg

        over, na deze toelichting wordt het financieel jaarverslag zonder verdere op of
        aanmerkingen aangenomen onder dankzegging aan de
   1   2   3   4