Page 2 - hvr_actief_2_2022
P. 2

COLOFON           EEN STERKE HUURDERSVERENIGING
  HVR-Actief is een uitgave van  STAAT STERKER MET U ALS LID!
  Huurdersvereniging Rheden
  voor huurders van Vivare in
  de gemeente Rheden     De HVR is een sterke en actieve huurdersvereniging voor
                alle huurders van woningcorporatie Vivare. Woont u in een
  Jaargang 26, nummer 1, mei 2022
  verschijnt 2 x per jaar   huurwoning in Velp, Rheden, De Steeg, Ellecom, Dieren of
  oplage 6.000 exemplaren   Spankeren, dan kunt ook u zich aansluiten bij HVR.

  Redactie: John Palm en Wim Jongejan HVR behartigt de belangen van huurders als het gaat om:
  Foto’s: John Palm
  Eindredactie & opmaak: John Palm  goede betaalbare woningen
                 probleemloos (groot) onderhoud
  Bezoek- en postadres:     snelle en correcte afhandeling van klachten
  Pres. Kennedylaan 46c, 6883 AP VELP
                 heldere regels over huren, wonen, service en verhuizen
  E-mail: info@hvr-velp.nl    invloed op de samenstelling van servicepakketten
  Internet: www.hvr-velp.nl   meedenken en meedoen als het gaat over een prettige woonomgeving
  Telefoon: 026 - 36 22 743


   Algemene ledenvergadering 2022


  Op dinsdag 12 april jl. hield de HVR haar 25  heren John Berends en Gerrit Wareman waren
                     e
  algemene ledenvergadering. Deze avond vond  regulier aftredend als bestuurslid en herkiesbaar
  zoals van ouds weer in zalencentrum “Ons Huis”  met algemene stemmen werden zij herkozen. Na de
  in Rheden plaats. De opkomst van onze leden  pauze werden er nog de volgende onderwerpen
  was zeer hoog en dat deed ons goed. Aan de orde  toegelicht te weten huurverhoging en vergoeding
  kwamen ondermeer de onderwerpen: jaarverslagen,  bij verduurzaming.
  activiteitenplan, huishoudelijk reglement en de

  en 2021. De kascontrole commissie sprak haar
  waardering uit over de grote mate van zorgvuldigheid
  die de penningmeester in acht heeft genomen. De


   Let op! Nieuw onderkomen HVR per 1 mei 2022


  Vanaf 1 mei 2022 vinden al onze activiteiten
  plaats vanaf de nieuwe locatie:

  President Kennydylaan 46c
  6883 AP Velp  Voor onze leden houden wij op zaterdag 14 mei
  van 15.00 - 16.30 uur open huis. Als lid bent u
  van harte welkom.
   1   2   3   4   5   6   7