Page 4 - hvr_actief_2_2022
P. 4

Uitstel is geen afstel
  Als u – zonder bezwaar te maken – toch de huurverhoging niet betaalt, moet Vivare u binnen drie maanden
  (voor 1 oktober) per aangetekende een herinneringsbrief sturen om alsnog met de huurverhoging akkoord te
  gaan. Bent u het dan nog steeds niet eens met de huurverhoging, dan moet u zelf binnen vier maanden na
  ingangsdatum van de huurverhoging, normaal gesproken dus 1 november, bij de Huurcommissie vragen de
  huurverhoging te beoordelen. Laat u dit achterwegen, dan zult u de huurverhoging moeten betalen.

  Achterstallig onderhoud kan een reden voor huurverlaging zijn
  Tot slot: u kunt geen bezwaar maken tegen de huurverhoging vanwege achterstallig onderhoud. Wel kunt u
  bij ernstige onderhoudsgebreken het gehele jaar door, bij de Huurcommissie een procedure starten, die een
  forse huurverlaging kan opleveren zolang het gebrek door Vivare niet is verholpen. Ook hiervoor kunt u een
  formulier downloaden van de site van de Huurcommissie.

   Check je huurverhoging online

  Controleer je liever het huurverhogingsvoorstel  zo? Dan krijg je aansluitend een voorbeeldbrief
  online? Ga dan naar www.checkhuurverhoging. waarmee je bezwaar kan maken. Deze online
 .  nl. Wie deze online check van de Woonbond  check is ook geschikt voor kamerbewoners en
 Kort samengevat: een huurverhoging van 2,3% voor huurders onder streefhuur, 1,8% voor  doet, ontdekt of bezwaar maken nodig is. Is dat  vrije sector huurders.
 huren boven de streefhuur (deze huurders betalen eigenlijk maandelijks al te veel) en een
 inkomensaghankelijke huurverhoging voor midden- en hoge inkomens met 5%. De HVR  Prestatieafspraken 2022-2025
 heeft hier samen met de huurdersverenigingen HvOB (Elst) en de RHV (Renkum) negatief op
 geadviseerd. Op 30 maart 2022 is er een wijzigingsvoorstel van Vivare gekomen. De verhoging  Jaarlijks worden er afspraken gemaakt tussen  midden huur en de goedkope koop. Dit in verband
 voor huren boven streefhuur vervalt, maar de andere voorstellen blijven ongewijzigd. Ook  de gemeente, de corporatie(s) en de huurders- met het bevorderen van de doorstroming en kansen
 hierop hebben voorgenoemde huurdersverenigingen waaronder natuurlijk de HVR weer  vereniging(en) over een aantal thema’s te  vergroting voor starters.
 negatief geadviseerd. Wij wijzen, gesteund door de Woonbond, een inkomensafhankelijke  weten  Beschikbaarheid  /  betaalbaarheid,
 huurverhoging af. De belastingdienst kijkt namelijk naar het totale inkomen per woning en  Duurzaamheid, Leefbaarheid, Wonen en Zorg.  Op onze website staan de prestatieafspraken, zoals
 niet hoe dit tot stand komt. Een gezin met b.v. 2 werkende kinderen, thuiswonend omdat ze  Voor de Gemeente Rheden zitten hiervoor de  overeengekomen.
 geen zelfstandige woonruimte kunnen krijgen, komt al snel in aanmerking voor een extra  gemeente, Vivare en HVR aan tafel.
 huurverhoging. Tot wel €35,- per maand. Vivare noemt dat “de sterkste schouders, de
 zwaarste lasten”. Wij noemen dat onrechtvaardig. U krijgt voor 1 mei een brief van Vivare over  Wij zijn zeer tevreden met het behaalde resultaat,
  nu nog de uitwerking. Deze wordt 3x per jaar
  gemonitord. De prestatieafspraken zijn op 13
 Mocht u om wat voor reden toch bezwaar willen maken tegen deze huurverhoging dan  december 2021 ondertekend.
 kunt u een bezwaarschrift opstellen, dat kan gemakkelijk door gebruik te maken van het
 www. Zoals eerder door ons aangegeven maakt de HVR
 ). U kunt het formulier ook gratis aanvragen bij de HVR, bel hiervoor naar  zich vooral sterk voor meer betaalbare woningen.
 . Op het formulier kruist u de  Niet alleen in de sociale huur, maar ook in de zgn.
 reden van bezwaar aan en geeft er een toelichting op. Stuur het bezwaarschrift voor 1 juli

   Bent u lid van de HVR?

 Als u bezwaar maakt regen de huurverhoging, kunt u de oude huur blijven betalen. Wanneer Vivare het niet met uw  Het is ons gebleken dat er onder de huurders van  vergissing! Je kunt zien of je lid bent door dat er
 bezwaarschrift eens is, kan zij dit tot zes weken na de ingangsdatum van de nieuwe huur (1 juli) doorsturen naar de  Vivare een misverstand aanwezig is, men denkt  bij de huur 0,50 cent wordt afgeschreven. Wilt u
 Huurcommissie. Doet Vivare dit niet of doet ze het te laat, dan hoeft u de huurverhoging niet te betalen. Maar pas op, als  dat als je het HVR-Actief krijgt (de nieuwsbrief van  ook lid worden? Dat kan via het formulier wat in
 de huurcommissie in haar uitspraak stelt dat de huurverhoging redelijk is moet u deze alsnog betalen. Leg het geld voor  de huurdersvereniging Rheden), je automatisch  de HVR-Actief zit, ons credo, wordt lid, samen
  lid bent van onze vereniging. Dit is echter een  staan we STERK.
   1   2   3   4   5   6   7   8