Page 7 - hvr_actief_2_2022
P. 7

Wat als de verhuurder in gebreke blij ? Vivare gaat vergoeding vragen voor energiezuiniger Een klacht of probleem pakt u zo aan!

   maken van woningen
 Als een verhuurder gebreken niet direct oplost  onderhoudsbedrijven. Informeer de verhuurder  Heeft u klachten of problemen over  heeft de Werkgroep Spreekuur periodiek een
 is dat heel vervelend. Overleg om samen tot  per brief dat je de offertes hebt opgevraagd  ‘†‡”Š‘—† ‘ˆ •Ž‡…Š–‡ ƒƢƒ†‡Ž‹‰ Š‹‡”˜ƒ  afstemmingsoverleg met een leidinggevende binnen
 een oplossing te komen. Als dat niet helpt,  (stuur deze mee) en geef de verhuurder nog  Vivare gaat per 1 januari 2022 een vergoeding  De HVR staat overigens wel achter het  Vivare.                     26e jaargang / nr. 1 / mei 2022
 kun je de verhuurder via een e-mail of brief ‘in  eens 6 weken om de werkzaamheden uit  vragen voor het verduurzamen (energiezuiniger  energiezuiniger maken van woningen, maar in  †‘‘” ‹˜ƒ”‡ǡ ‘ˆ ™‹Ž– — ‹ˆ‘”ƒ–‹‡ ‘˜‡” „‡’ƒƒŽ†‡
 gebreke stellen’.  te voeren. Ook moet in deze brief staan dat  maken) van woningen. Dit geldt voor nieuwe  onze ogen zou dat kosteloos moeten kunnen. ™‘‹‰œƒ‡ǫ ƒ †ƒ ƒŽ• ˜‘Ž‰– –‡ ™‡”ǣ Voor de goede orde: Reparatiemeldingen zijn geen
 wanneer de verhuurder niet over gaat tot  projecten en niet met terugwerkende kracht voor                klachten, maar kunnen wel klachten worden als deze
 Beschrijf hierin het gebrek en verzoek de  KHW KHUVWHO MH QD D¿RRS YDQ GH]H WHUPLMQ GH  projecten die afgerond zijn voor of gestart zijn in   Dien uw klacht schriftelijk in bij Vivare. Adres:  niet, of niet goed worden verholpen. Komt u niet tot
 huurder om dit binnen 6 weken te herstellen.  werkzaamheden zelf laat uitvoeren en de  2021. De HVR heeft dit, samen met de andere    Vivare, Postbus 5265, 6802 EG Arnhem of per een bevredigende oplossing met Vivare, neem dan
 Als de verhuurder het gebrek na 6 weken nog  kosten zal verrekenen met de huur. Als de  huurdersverenigingen, lang kunnen tegenhouden.   e-mail naar klant@vivare.nl (Opgelet: vermeld contact op met HVR. Schriftelijk aan het eerder
 niet verholpen heeft, verkeert de verhuurder in  verhuurder dan nog niet overgaat tot herstel,    altijd dat u een afschrift stuurde naar HVR) genoemde adres of per telefoon: 026 - 36 22 743.
 verzuim (juridische term) en kan je als huurder  kan je als huurder de opdracht geven en de  Sinds 2013 worden huizen tijdens groot   Het afschrift van uw brief stuurt u naar:
 3 dingen doen: kosten verrekenen met de huur. Dit heeft  onderhoudsprojecten tevens verduurzaamd   HVR, President Kennedylaan 46c, 6883 AP Velp Graag van dienst
 wel nadelen. Zo moet je de kosten zelf  (energiezuiniger gemaakt). Hiervoor werd geen    (dit mag ook per e-mail naar: info@hvr-velp.nl) Iedere tweede en vierde dinsdag van de maand tussen
 1. De Huurcommissie inschakelen door een  voorschieten en draag jij de kwaliteit voor de  vergoeding gevraagd. Vanaf 1 januari 2022 wordt  19.00 en 20.00 uur zit het Spreekuurteam voor u
 verzoekschrift tot verlaging van de huurprijs.  uitvoering. er nu wel een vergoeding gevraagd en daar  Met dit afschrift van de klacht of verzoek, kunnen wij  klaar om u te helpen bij uw vragen en problemen
 Bij ernstige gebreken kan de Huurcommissie  is het bezwaar van o.a. de HVR op gestoeld.  een en ander volgen tot deze behandeld is door  met woningcorporatie Vivare. Wilt u bijvoorbeeld een
 een tijdelijke huurverlaging van 60-80%  3. Bij een opstapeling van ernstige onder- Er ontstaat zo een ongelijkheid. Er is wel een  Note: De vergoeding is een huurverhoging en telt  Vivare. Met Vivare hebben wij de afspraak, dat zij ook  brief schrijven naar Vivare en lukt u dit niet, dan willen
 toekennen. houdsgebreken kun je overwegen om herstel  afspraak gemaakt tussen Vivare / Gemeente  mee dus voor de eventuele huurtoeslag. Voor het  ons informeren over de afhandeling van schriftelijk  zij u graag van dienst zijn. Spreekuur: President
 af te dwingen via de kantonrechter. Het is dan  Rheden en HVR dat er voor bepaalde projecten  bepalen van de vergoeding worden de tabellen  gedane klachten en of verzoeken, waarbij door de  Kennedylaan 46c te Velp DFKWHU]LMGH (QWKRI ¿DW
 2. Of het gebrek zelf laten verhelpen. aan te raden hulp in te roepen van een jurist of  een uitzondering kan worden gemaakt. Vivare  die Aedes en de Woonbond zijn overeengekomen  huurder is aangegeven dat HVR een afschrift in  Uiteraard mag u ook eerst een e-mail sturen.
 Vraag in dat geval 3 offertes op bij erkende  advocaat die gespecialiseerd is in huurrecht. JHHIW DDQ GDW KXQ ¾QDQFLsOH SRVLWLH QRRSW WRW KHW  gebruikt (zie www.woonbond.nl). bezit heeft. Om de afhandeling van uw verzoeken
  vragen van een vergoeding.                             en klachten nog beter te kunnen structureren


   Het Veluwefonds                                  Ons speekuurteam
 Postzegel
 niet nodig U hebt in de HVR-Actief al eerder kunnen  spoedig mogelijk een aanvraag in. Ook voor  Ons spreekuurteam bestaande uit John Berends en  ontmoetingskerk aan de Admiraal Helfrichlaan in
                                                        e
  lezen over het Veluwefonds. Een fonds dat  speeltoestellen of bankjes kan een bijdrage  Gerrit Jochemsen houd elke 2 en 4 dinsdag van de  Dieren van 19.30 tot 20.30 uur door Wim Jongejan.
                                                      e
  door de HVR in het leven geroepen is om  worden gevraagd. Echter daarbij geldt wel  maand spreekuur op ons kantoor aan de President  Alle informatie is te vinden op onze website www.
  huurders te helpen bij het verfraaien van hun  dat deze niet op een andere wijze vergoedt  Kennedylaan 46c in Velp (achterzijde Enthof  hvr-velp.nl maar maillen of bellen kan ook (e-mail:
  woonomgeving. Huurders in een straat of buurt  worden door bijvoorbeeld de gemeente  ¿DW . Elke 3 maandag van de maand, behalve in  info@hvr-velp.nl telefoon: 026 - 36 22 743).
                                                e
 HVR kunnen een verzoek indienen bij de HVR om in  Rheden of Vivare. Uw ideeën voor een betere  de maanden juli en augustus, is er spreekuur in de
  aanmerking te komen voor een bedrag uit het  buurt zien wij met spanning tegemoet. Als het
 Antwoordnummer 303 fonds. Graag beoordelen wij uw plan. Veluwefonds uw aanvraag goedkeurt hoort u  Regelmatig een kijkje nemen hee zin
                       dat uiteraard zo spoedig mogelijk. Maar ook
 6880 WB VELP U komt ook in aanmerking   zij die niet in aanmerking komen ontvangen
  Mocht u zelf een plan hebben voor uw  vanzelfsprekend ook bericht.       Wilt u goed op de hoogte blijven van het vele nieuws
  straat of buurt, dan luidt het advies: Dien zo               uit de huurderswereld en van alle HVR activiteiten
                                           en ideeën? Surf dan regelmatig even naar de
   Rook- en brandmelders                              vernieuwde HVR site: www.hvr-velp.nl daarop vindt
                                           u veel lezenswaardige berichten. De site wordt
                                           telkens vernieuwd c.q. aangepast; dus regelmatig
  Vanaf 1 juli 2022 worden rook en brandmelders  geen rookmelders bij u geplaatst zijn. Laat  terugkomen heeft zeker zin. Mocht u vragen
  verplicht in woningen. In nieuwbouw worden  ons dat dan weten!          hebben, suggesties en/of opmerkingen hebben?
  ze standaard geplaatst. Mocht er op 1 juli nog                                                                                      www.hvr-velp.nl
                                           Mail ons gerust: info@hvr-velp.nl.
   2   3   4   5   6   7   8